فلسفه ی شک

/


«فلسفه‌ی شک» مجموعه رباعیات مزدک نظافت و هاتف امامی از کمپانی #دیالوگ منتشر شد.