فلسفه ی شک

/


«فلسفه‌ی شک» مجموعه رباعیات مزدک نظافت و هاتف امامی از کمپانی #دیالوگ منتشر شد.

Dyaloge

Dyaloge is a label company work with music production, music video production, Music streaming, and live events management.

© 2020 by Dyaloge.

  • CastBox LOGO Black
  • Spotify
  • Black SoundCloud Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon